Skip to the content

O Federalnom ministarstvu, energije rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) je nadležno tijelo za istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina u Federaciji BiH.
FMERI vrši upravne i stručne poslove iz ove oblasti, kao što su: priprema propisa za primjenu zakona, davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju za istraživanje i eksploataciju, revizija rezervi i izdavanje rješenja o verifikovanim količinama i kvalitetu nafte i gasa, vođenje evidencije zaključenih ugovora o koncesijama, upravljanje podacima i dokumentacijom o istraživanju i eksploataciji, kontrola izvršavanja ostalih obaveza preuzetih ugovorom o koncesiji u skladu sa nadležnostima.

About FBiH Ministry of Energy, Mining and Industry

FBiH Ministry of Energy, Mining and Industry (FMEMI) is the competent authority for exploration and exploitation of mineral resources in Federation of Bosnia and Herzegovina. FMEMI is authorised for administrative and professional tasks in this field, such as: preparation of regulations for implementation of laws, approval of the project documentation for exploration and exploitation, revision of reserves and certification of verified quantities and quality of oil and gas, keeping a register of all concession awards, managing all data and documentation regarding the exploration and exploitation, control of execution of other obligations taken over by the concession award in accordance with its competencies.


O Federalnom zavodu za geologiju

Federalni zavod za geologiju (FZZG) je nadležno tijelo koje vrši kontrolu realizacije Ugovora o koncesiji u fazi istraživanja, te poslove verifikacije, razvoja/razrade ležišta, sanacije i rehabilitacije istražnog prostora i ostale stručne poslove u skladu sa nadležnostima. FZZG vodi bazu podataka o izvedenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja, organizuje i vodi data room (podatkovnu sobu), vrši pripremu stručne dokumentacije o istraživanjima nafte i gasa za ostale aktivnosti propisane Zakonom.

About Federal Geological Institute

Federal Geological Institute (FGI) is the competent authority for control of the implementation of concession awards in the exploration phase, verification, development of deposits, recovery and rehabilitation of exploration area and other professional tasks in accordance with its competencies. FGI keeps a register on performed exploration works and results of the exploration, organizes and manages a data room and prepares all other relevant documentation on exploration of oil and gas for other activities prescribed by Law.


O IHS Markitu

IHS Markit (Nasdaq: INFO) je vodeća kompanija u svijetu u ključnim informacijama, analitici i stručnosti u stvaranju rješenja za glavne industrije i tržišta koja pokreću privrede diljem svijeta. Kompanija pruža informacije nove generacije, analize, i rješenja kupcima u poduzetništvu, finansijama i vladi, poboljšavajući njihovu operativnu učinkovitost i pružajući dublje uvide koji vode do dobro obaviještenih, samouvjerenih odluka. IHS Markit ima više od 50.000 poslovnih I vladinihn ključnih klijenata, uključujući 85 % Fortune Global 500 i vodećih svjetskih finansijskih institucija. Sa sjedištem u Londonu, IHS Markit se zalaže za održiv, profitabilan rast.

Za dodatne informacije posjetite: www.ihsmarkit.com

About IHS Markit

IHS Markit (Nasdaq: INFO) is a world leader in critical information, analytics and solutions for the major industries and markets that drive economies worldwide. The company delivers next-generation information, analytics and solutions to customers in business, finance and government, improving their operational efficiency and providing deep insights that lead to well-informed, confident decisions. IHS Markit has more than 50,000 key business and government customers, including 85 percent
of the Fortune Global 500 and the world’s leading financial institutions. Headquartered in London, IHS Markit is committed to sustainable, profitable growth.

For additional information, please visit: www.ihsmarkit.com


Javno nadmetanje / Public competition

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina